Stworzenie dashboardu zarządczego ze wskaźnikami HR

FIRMA:

Duża firma produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • przetworzenie ‘big data’ na ‘smart data’;
 • przygotowanie narzędzia, które będzie realizowało potrzeby HR Managera, jak i poszczególnych managerów;
 • stworzenie narzędzia, które będzie funkcjonalne w rozumieniu tej firmy – nie będzie mierzyło wszystkiego, tylko to, co faktycznie istotne dla ich biznesu;
 • wygenerowanie oszczędności czasu na przygotowywanie kilku raportów w oddzielnych plikach, tylko wszystkie dane w jednym miejscu;
 • stworzenie rozwiązania, które będzie pomocne dla HR Managera i Dyrektora Zarządzającego podczas podejmowania decyzji personalnych, tworzenia strategii dla biznesu i HR na kolejne lata, pracy 1:1 z managerami nad optymalizacją i polepszeniem wyników jakościowo-ilościowych w ich działach;
 • osiągnięcie celu, jakim jest zminimalizowanie nadgodzin, niedopracowania etatu, braków kadrowych, lepsze zarządzanie zasobami.

OPIS:

Projekt polegał na stworzeniu narzędzia / dashboardu w EXCEL z użyciem PIVOT. Obszary danych, które zostały zawarte w tym narzędziu:

 • dowolna możliwość sortowania danych wg: lat (5 lat wstecz), kwartałów, miesięcy, przełożonych, działów i numeru ewidencyjnego pracownika, rodzaju umowy o pracę;
 • dane finansowe: przychody, zyski, marża;
 • HC ROI (Return On Investment, wartość dodana zapewniana przez zasoby ludzkie; wielkość zwrotu dla organizacji, przypadająca na każdą złotówkę zainwestowaną w pracownika), VAHC (poziom zysku przypadający na etat w firmie);
 • wartość wypłaconych wynagrodzeń zasadniczych, premii, średnie wynagrodzenia w danych działach;
 • liczba zatrudnionych pracowników wedle rodzaju umowy, zatrudnienie pracowników młodocianych, liczba wszystkich pracowników, z którymi była podpisana choć jedna umowa, podział na rodzaj umowy współpracy i sumaryczna wysokość wynagrodzenia, które zostało wypłacone w zależności od rodzaju umowy, liczba zatrudnionych młodocianych w podziale na czas zatrudnienia, poziom rotacji wszystkich pracowników;
 • bilans zatrudnienia – nowi pracownicy i ci,  którzy odeszli – powody odejścia;
 • staż pracy z wyróżnieniem osób, którym zbliża się wiek emerytalny i informacją, kiedy go osiągną;
 • nieobecności, zwolnienia lekarskie, NN (nieobecność nieusprawiedliwiona), UnŻ (urlop na żądanie), wskaźnik Bradforda (wskaźnik, który pozwala mierzyć krótkie nieobecności w pracy);
 • nadgodziny – liczba i wartość kwotowa wypłaconych nadgodzin;
 • zaległe urlopy w dniach i wartości ekwiwalentu urlopowego w podziale na przełożonych;
 • niedopracowanie etatu;
 • niedopracowanie dziennej normy wraz z powodami.

SUKCESY:

Dobra realizacja tego projektu skłoniła HR do rozszerzenia współpracy o przygotowanie kolejnego dashboardu.